06-52573736 info@4bodyenmind.nl

Privacyverklaring

Privacy statement 4Body&Mind

Inleiding

4Body&Mind neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement leggen wij je uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kun je in dit Privacy Statement lezen over jouw rechten met betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens. We raden je aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. Dit privacy statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen. Voor vragen kun je altijd contact opnemen met info@4bodyenmind.nl

1. Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is: K.M. Peperkamp, De

4Body&Mind, Rozemarijnstraat 19, 1314 KN ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van

Koophandel onder nummer 56374941, bereikbaar via 0652573736 of info@4bodyenmind.nl

 1. Persoonsgegevens die wij verwerken

4Body&Mind verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type
 1. Met welk doel en op basis van welke grondslag zijn de persoonsgegevens verwerkt 4Body&mind verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doelen:
 • Het contact hebben over afspraken en de eventuele annulering daarvan
 • Om goederen en diensten aan je (af) te leveren
 • Het afhandelen van de betaling
 • Verzenden van haar nieuwsbrief
 • Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om haar dienstverlening uit te kunnen voeren – Om je te informeren over wijzigingen van haar diensten en producten

4. Bewaartermijnen

4Body&Mind bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek, kun je een verzoek hiertoe doen bij 4Body&Mind. Je kunt verzoeken dat 4Body&Mind je gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.

5. Gegevens inzien, aanpassen of verwijdering

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door 4Body&Mind en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@4bodyenmind.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. 4Body&Mind wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contactmetdeautoriteitpersoonsgegevens/tipons

 1. Afmelding e-mail berichtgeving:

4Body&Mind gebruikt je naam en e-mailadres om je haar e-mail nieuwsbrief met informatie over activiteiten, diensten en andere interessante informatie te versturen. Afmelding voor deze mailingen is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing.

7. Delen van persoonsgegevens met derden

4Body&Mind verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, hebben wij een verwerkersovereenkomst gesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. 4Body&Mind blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

8. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

4Body&Mind neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

 1. Waar kan je terecht met klachten en vragen?

Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop 4Body&Mind je gegevens gebruikt, dan kun je een e-mail sturen naar info@4bodyenmind.nl. Ook als je een klacht hebt over de manier waarop 4Body&Mind jouw gegevens verwerkt of als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik neem dan contact op met info@4bodyenmind.nl. Daarnaast kan je ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.